top of page

מכניסים את הגוף לכיתה:

דוגמאות לפעילויות גנ"ת שאתם שלחתם:

היכרות והטמעת הסמלים ע"י הפעלת גלגל תרגילי גנ"ת - כאן

מיקוד ראיה וסימנים מוסכמים של יחידים מול המורה

שילוב הסמלים בקליפ קיים

חוברת רפלקציה אישית

bottom of page