top of page

המעבדה


החיים ביומיום מתבססים על מידור והפרדה בין ה 'גוף' ל 'מוח'.

מצד אחד - שעות רבות של ישיבה על כסא ("מהצואר ומעלה"), ומצד שני - הגוף כערך חיצוני, 

 

אבל,

מידור הגוף מתהליכי החשיבה, היצירה והלמידה, כמו גם מתהליכי הנפש - מצמצם את הפוטנציאל הטמון בנו.

הגוף משפיע ומושפע.

 

 

על מה מבוסס מודל מעבדת התכניות והפרויקטים של 'יש לי גוף'?  משולשים!  גוף - נפש - תודעה

 

העצמה

איכות חיים

שמחה

דרישות החיים המודרניים

הגוף ככלי מיכל לנפש ולתודעה

תצפית וזיהוי

1 -- זיהוי מצבי-חיים / אוכלוסיות לתמיכה

צוות יש לי גוף.

2 -- ניתוח המצבים לפי משולש הזהב גוף.נפש.תודעה

 

3 -- פיתוח תכניות פעולה דרך הגוף

 

​4 -- הנחיית צוותי הוראת מחול / אומנויות לחימה וגוף,

מטפלים, צוותי הוראה בבתי-ספר ואחרים

בשטח

5 -- עבודה עצמאית / עבודה משולבת

bottom of page