We Are Coming

תרגילי גנ"ת - נשימה:

תרגילי גנ"ת - חושים:

את הגוף לכיתה:

המידע מיועד אך ורק לצוותי חינוך שעברו הכשרה

שימוש במידע זה ללא הכשרה מתאימה - אסור

לשאלות והזמנת הכשרה - פנו אלינו

ערוץ זה מלווה את תכנית ההכשרה 'אסטרטגיות בתנועה'. הסרטונים מהווים תזכורת ובסיס לשילוב החומרים שלמדנו בקורס, מתוך כוונה שתעשו בהם שימוש עצמאי בעזרת הפוסטרים, הכרטיסיות והמחוונים השונים. 

תזכורת סדר פעולות:

 • מטרה - כללי:  הרגעה, עוררות, קשב ואיסוף, גיבוש קבוצה | פרטני / במהלך שיעור: קשב, מוטיבציה, תסכול, חרדה, אקלים 

 • זמן - מעבר, תוך כדי, אינטגרלי פדגוגי/רגשי

 • ביצוע - אישי / כיתתי

 • הנחיה - מורה, תלמיד/ה 

 • מרחב - קדימה, אחורה, ליד

 • תרגילים - יחידים / רצף קבוע / רצף משתנה

 • מוזיקה - מילים, מקצבים, מסרים

 • קצב - לאט, מהר

 • נשימה - בהתאמה 

 • התמדה - הטמעה בסדר יום, כלי אישי עצמאי

 

דוגמאות לפעילויות גנ"ת שאתם שלחתם:

 • היכרות והטמעת הסמלים ע"י הפעלת גלגל תרגילי גנ"ת - כאן

 • מיקוד ראיה וסימנים מוסכמים של יחידים מול המורה

 • שילוב הסמלים בקליפ קיים

 • חוברת רפלקציה אישית

תרגילי גנ"ת - נשימה:

תרגילי גנ"ת - חושים:

תרגילי גנ"ת - מוטוריקה:

תרגילי גנ"ת - קואורדינציה:

תרגילי גנ"ת - קומבינציות:

תרגילי גנ"ת - דמיון מודרך: